Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Yritys

Liikenne Rundgren Oy
(Y-tunnus: 0811753-7)

Yhteystiedot

Liikenne Rundgren Oy
Kaivajantie 9
95800 Sieppijärvi
Finland

Puhelin:+358(0)405025691
Sähköposti: rundgrenky@msn.com

2. Rekisteröidyt

Liikenne Rundgren Oy:n asiakkaat sekä työntekijät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Tilattujen kuljetuksien toteuttaminen
Asiakassuhteen hoitaminen
Palvelujen tarjoaminen
Laskutus / Taloushalinnolliset tehtävät

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi, puhelin, sähköposti
  • Yritys
  • Osoite, maa
  • Laskutustiedot
  • Tilaustiedot / Tilaushistoria
  • Kieli

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja keräämme yleensä suoraan asiakkaalta itseltään tilauksen tai muun
yhteydenoton yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Liikenne Rundgren Oy:n
ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti ulkopuolisia palvelutarjoajia
seuraaviin tarkoituksiin:

  • Rekisterin hallinnointiin ja ylläpitoon
  • IT-tuki

7. Käsittelyn kesto

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on
voimassa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen:
Liikenne Rundgren Oy
Kaivajantie 9
95800 Sieppijärvi tai rundgrenky@msn.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi
kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen,
eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti, emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos
kuitenkin joudutaan siirtämään henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen
luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.